Uluslararası Özel Hukuk
 • Yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizine (yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilmesi) ilişkin davaların ikamesi ve yürütülmesi,
 • Yabancı ülke vatandaşları veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de olan alacaklarının tahsiline ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşları adına gayrimenkul alım-satım-devir işlemlerinin yerine getirilmesi, gayrimenkuller hakkında ilgili tapu sicil müdürlükleri ve belediyeler nezdinde hukuki araştırma yapılması ve sair hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen davaların ve uluslararası tahkim kuruluşları önündeki tahkim süreçlerinin takibi ile bu merciler tarafından verilen kararların Türkiye’de uygulanmasının sağlanmasına ilişkin avukatlık hizmetleri.

Yukarıda belirtilen konular ve bunlar gibi yabancılık unsuru taşıyan sair hususlar, Uluslararası Özel Hukuk alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku
 • Dernek ve vakıfların kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluş işlemlerinin takibi,
 • Dernek ve vakıf yönetimi ve işleyişine dair evrakların hazırlanması ve bu işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Vakıf evlatlığına ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne yönelik dava süreçlerinin yürütülmesi.

Yukarıda belirtilen konular Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

İş Hukuku

İşçi Yönünden;

 • İşçi ve İşveren arasında akdedilecek iş sözleşmelerinin incelenmesi ve tadil edilmesi,
 • İş sözleşmesine aykırılıkların giderilmesi için ihtarnamelerin keşidesi,
 • İş sözleşmesinin feshi ve fesih prosedürünün işletilmesi,
 • İşçilik alacaklarının tahsili ile işe iade davalarının ikamesi ve yürütülmesi,
 • İş kazalarından doğan davaların ikamesi ve yürütülmesi,

İş Veren Yönünden;

 • İşçilerle ve İşveren arasında akdedilecek iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş Veren’in İş Hukuku’ndan doğan tüm sözleşmelerinin ve evraklarının hazırlanması,
 • İş sözleşmesine aykırılıkların giderilmesi için ihtarnamelerin keşidesi,
 • İş Hukuku’ndan doğan dosya ve evrakların tanzimine ilişkin bilgilendirmeler yapılması,
 • İşyeri yönetmelik ve kuralları ile sair işyeri dokümanlarının hazırlanması,
 • İş Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarda dava ve icra takiplerinin ikamesi ve yürütülmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri ve iş kazalarında işverenlerin temsili,
 • İşçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • İş sözleşmelerinin feshi ve fesih prosedürlerinin işletilmesi ile fesih konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması,

Yukarıda belirtilen konular İş Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

Miras Hukuku
 • Vasiyetname ve mirasçılık sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tadil edilmesi,
 • Mirasçılık belgelerinin düzenlettirilmesi ve iptali,
 • Mirasçılıktan doğan ortaklığın giderilmesi davaları ile konuya ilişkin sair dava ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Mirasçılara intikal eden malvarlığının devir işlemlerinin yerine getirilmesi,

Yukarıda belirtilen konular Miras Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

İdare Hukuku
 • Yerel ve merkezi idare tarafından tesis edilen idari ve cezai işlemlerin iptali,
 • İdare tarafından tesis edilen veya işlenen hukuka aykırı fiil ve işlemlerden doğacak zararların tazmini için idari başvuruların yapılması,
 • İdareye karşı iptal ve tam yargı davalarının ikame edilmesi ve takibi,
 • Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu hukuku tüzel kişileri arasında doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Yukarıda belirtilen konular İdare Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

İcra ve İflas Hukuku
 • Alacakların borçlulardan tahsilini sağlamak amacıyla İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin takip işlemlerinin ikame edilmesi ve bu takiplere ilişkin dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • Taşınmazların icra yoluyla tahliyesine yönelik hukuki işlemlerin yerine getirilmesi.
Ceza Hukuku
 • Soruşturma aşamalarında müşteki vekilliği ve şüpheli müdafiliği,
 • İkame edilen ceza davalarında müşteki/katılan vekilliği ve sanık müdafiliği,

ve ilgili sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikler uyarınca, mevcut yapıların yıkılması ile yeniden değerlendirilmesi sürecinde;

 • Risk tespit raporunun alınması,
 • Kat malikleri kurulu toplantılarının düzenlenmesi,
 • Ortak karar protokolünün hazırlanması,
 • İnşaat sözleşmesinin hazırlanması,
 • 2/3 çoğunluğun kararına katılmayanlara çağrı prosedürünün yerine getirilmesi,
 • Hisse satışı süreci,
 • Kira/Taşınma yardımı ve kredi başvurusu,
 • İnşaat sürecinin takibi ile uyuşmazlıkların giderilmesi,

konularında kat malikleri ve apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

İnşaat ve İmar Hukuku
 • Apartman, Site, Fabrika, Alışveriş Merkezi, Plaza, Okul vb. yapıların inşası öncesi ilgili tapu sicil müdürlükleri ve belediyeler nezdinde gerekli hukuki araştırmaların yapılması,
 • İnşaat yapım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, yönetim planlarının hazırlanması, ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması ve bunların tadili,
 • İşveren ile yüklenici arasında doğabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgili dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi ile konuya ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Yukarıda belirtilen konular İnşaat ve İmar Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

Tazminat Hukuku
 • Trafik kazaları, sözleşmeye aykırılık, iş kazası, yanlış tıbbi müdahale, alan adı, marka ve patent haklarına saldırı, suça konu (hakaret, tehdit, iftira vb.) olan fiiller ile her türlü zarar doğuran hukuka aykırı fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının sorumlulara karşı ikamesi ve yürütülmesi.
Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinin yapılması,
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması veya değiştirilmesi,
 • Tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri ve toplantılarının düzenlenmesi, şirket işleyişi ve faaliyetleri için gerekli evrakların hazırlanması,
 • Şirket genel kurul kararlarının iptali,
 • Şirket hisse devrine ilişkin hukuki süreçlerin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Şirketlerin hukuki yapısının ve işleyişinin denetimi,
 • Ulusal ve uluslararası ticarette akreditiften doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Şirket ortakları arasındaki hukuki uyuşmazlıklar ile yönetim kurulu veya üyeleri arasındaki hukuki uyuşmazlıkların dava veya alternatif hukuk çözüm yolları ile takibi ve sair ticari uyuşmazlıklar ile ilgili dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Yukarıda belirtilen konular Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

Sözleşmeler Hukuku
 • Satış Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi (menkul – gayrimenkul kirası), Bağışlama Sözleşmesi, Trampa (Takas) Sözleşmesi, kullandırmaya yönelik sözleşmeler, Finansal Kiralama (Leasing), Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi, Sponsorluk Sözleşmesi, Karz (Ödünç) Sözleşmesi, İş görme sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmesi, Eser (İstisna) Sözleşmesi, Vekâlet Sözleşmesi, Emanet (Vedia)Sözleşmesi, Teminat Sözleşmeleri (Kefalet Sözleşmesi), Karma ve Bileşik Sözleşmeler, Garanti Sözleşmesi, Kredi Sözleşmesi, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Alacakların Satışı, Satım İçin Bırakma Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin hazırlanması, revize ve tadil edilmesi ile fesih protokollerinin hazırlanması,
 • Sözleşmelerden/protokollerden doğacak hukuki uyuşmazlıkların çözümü için gereken tüm dava ve sair hukuki yolların ikamesi,

Yukarıda belirtilen konular Sözleşmeler Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

AVM Yönetimi Hukuku

Alışveriş Merkezlerinde;

 • Kiracılarla varılan mutabakatlara ilişkin niyet mektuplarının, ön protokollerin hazırlanması, revize ve tadil edilmesi,
 • Kiracılarla imzalanacak kira sözleşmelerinin, ortak alan kiralama/kullanım sözleşmelerinin hazırlanması, revize ve tadil edilmesi,
 • Alışveriş merkezi yatırımcıları ile yönetim şirketleri arasındaki sponsorluk vs. sözleşme ve ilişkilerin düzenlenmesi,
 • Alışveriş merkezlerinin işleyişini ilgilendiren zorunlu ve devamlı hizmetlere (yönetim, temizlik, güvenlik, vb.) ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, revize ve tadil edilmesi ile fesih protokollerinin hazırlanması,
 • Sözleşmelerden/protokollerden doğacak hukuki uyuşmazlıkların çözümü için gereken alacak, tahliye vs. tüm davaların ikamesi ve takibi,
 • Alışveriş merkezinin yönetim sürecinde ihtiyaç duyulabilecek tüm hususlara dair yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Yukarıda belirtilen konular AVM Yönetimi Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

Kira Hukuku
 • Kira sözleşmelerinin ve ek protokollerin hazırlanması,
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan ihtar, ihbar ve artış miktarı bildirimlerinin yapılması,
 • Tahliye taahhütnamelerinin hazırlanması,
 • Kira tespit davaları ve tahliye davalarının ikamesi ve takibi,
 • Kiralananın tahliyesi ile kira alacağı bedellerinin tahsiline ilişkin süreçlerin icra müdürlükleri ve icra mahkemeleri nezdinde takibi,

Yukarıda belirtilen konular Kira Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.

Gayrimenkul Hukuku
 • Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin yorum veya ifasından doğacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Konut ve işyerlerinin kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğacak kira tespiti, kira uyarlama, müdahalenin men’i ve tahliyelerine ilişkin dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Apartman/site gibi toplu yapı yönetim sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Mülkiyetin tespiti davaları,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin davaların yürütülmesi,
 • Apartman/site yönetimleri ile kat malikleri arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Apartman/site ortak alanlarının kiralanması, özel kullanıma tahsis edilmesi, tahliyesi ve bu konulara ilişkin dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Gayrimenkul devir işlemlerinin yerine getirilmesi, devir işlemine konu gayrimenkuller hakkında ilgili tapu sicil müdürlükleri ve belediyeler nezdinde hukuki araştırmalar yapılması, devir sözleşmelerinin hazırlanması ve bu işlemlerden doğacak davaların takibi,

Yukarıda belirtilen konular Gayrimenkul Hukuku alanında çalıştığımız konulardan bazılarıdır.