Arabuluculuk, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafsız, bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

Dünyada yirminci yüzyılda öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ve daha sonra İngiltere, Avustralya ve Kanada’da uygulanmaya başlanarak günümüze kadar birçok Avrupa ülkesine yayılan arabuluculuk, artık dünya genelinde kabul edilmiş bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Ülkemizde de 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize giren arabuluculuk müessesesi, uzun ve masraflı dava süreçlerine alternatif olarak ortaya çıkan kısa süren, esnek, gizli, rızaya dayalı ve masrafsız bir barışçıl çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarafların ortak bir paydada birleşmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi, hatta ileriye dönük ortaklıkların kurulması yoluyla – kısaca diyalog kurarak – hukuki problemlerini çabuk ve masrafsız şekilde çözebilmesi, yalnızca mevcut hukuk sistemini rahatlatan bir yenilik olmayıp; aynı zamanda yapıcı ve ileri bir hukuk düzeninin de tesis edilmesi anlamına gelmektedir.

Şadan Can KÖPRÜLÜ, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri dışında, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı resmî arabulucu sıfatıyla uyuşmazlıkların en hızlı ve dostane şekilde çözülmesi için resmi arabuluculuk alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.