Sürekli hukuki danışmanlık, gerçek veya tüzel kişilerin hukuki işlemlerinin doğru bir süreçte ilerleyebilmesi ve elde edilebilecek en iyi sonucun elde edilebilmesi için, sürecin baştan itibaren bir hukukçu tarafından takip ve idare edilmesini ifade etmektedir. Bu hukuki denetim ışığında hukuki süreçteki muhtemel hatalı uygulama, eksiklikler daha en baştan bertaraf edilmektedir.

Hukuki danışmanlığın amacı, şahıs ve şirketler nezdinde güvenli bir hukuki altyapı oluşturularak ileride atılacak hukuki adımların doğru bir yolda atılmasının ve bu suretle de hukuki ihtilafların daha en baştan bertaraf edilmesinin veya en azından asgariye indirilmesinin sağlanmasıdır.

Sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri sayesinde, şirketler gerek kuruluş aşamasında gerekse işleyiş sırasında, hukuki bakımdan koruma altına alınmakla birlikte, söz konusu önleyici hukuk faaliyetleri çerçevesinde şirketlere idari ve ticari kararlarında da alan ve serbesti sağlanmaktadır.

Avukatlık Büromuz faaliyet alanlarının tümünde sağlamakta olduğu sürekli danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerine geniş ve komple bir hukuki koruma hizmeti sunmaktadır.

Müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermekle birlikte Avukatlık Büromuzca sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinden bazıları şöyledir;

  • Şirket yetkililerince sözlü ve yazılı olarak yöneltilecek hukuki meselelerde sözlü veya yazılı olarak danışmanlık verilmesi, çözüm önerileri sunulması,
  • Şirketin iştigal alanını ilgilendiren konularda yeni çıkan kanun, yönetmelik gibi mevzuatta yapılan yenilikler hakkında müvekkili bilgilendirmek.
  • Şirketin 3. Kişilerle imzalayacağı her neviden sözleşme ve protokollerin hazırlanması, gözden geçirilmesi, tadil edilmesi, mevzuata uygun hale getirilmesi ile imzalanmış olanların hukuki olarak yorumlanması ve kanunlara uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Şirketler adına 3. Kişilere ihtarname, ihbarname, protestoların tanzimi ile keşide edilmesi ve keşide edilenlere cevap verilmesi,
  • İhtiyaç ve talep halinde 3. Kişilerle yapılacak toplantılara katılmak,
  • Şirketlerin çalışanlarıyla aralarındaki iş sözleşmelerinin, işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi ile İş Hukuku’ndan kaynaklanan sair yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve iş sözleşmelerinin feshinde şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin alacaklarının tahsili amacıyla icra takiplerinin ikamesi ve takibi.