Noterlik Kanunu’nun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince Noter önünde Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre yemin eden tercümanın kendi isim, imza ve kaşesi altında bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya yaptığı tercüme işlemine yeminli tercüme denmektedir.

Şadan Can KÖPRÜLÜ, eğitim hayatında yıllarca edindiği yabancı dil deneyimi, akademik düzeydeki İngilizce, Fransızca bilgisi ve mesleki tecrübesi ile hukuki tercümeler alanında uzmanlaşmış olup, hukuki terimlere hâkimiyeti ile bu alanda müvekkillerine noter yeminli tercüman olarak dil çözümleri sağlamaktadır.

Hukuki tercümeler; mahkeme kararları, sözleşmeler, vekâletnameler, beyannameler, kanun, tüzük, yönetmelik, şartname gibi mevzuat hükümleri ve benzeri hukuki metinleri kapsamaktadır.

Yazılı tercüme hizmetlerimize örnek olarak; noter onayı gerektiren veya gerektirmeyen, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazılı:

  • Mahkeme Kararları,
  • Dava Dokümanları,
  • Her neviden Sözleşmeler,
  • Vekâletnameler,
  • Mevzuat Hükümleri,
  • Şirket Kuruluş ve İşletme Evrakları,
  • Beyannameler,
  • Hukuki Yazışmalar,
  • Proje Bazlı Tüm Hukuki Evraklar,
  • Mahkeme veya sair resmi mercilere sunulmak üzere her çeşit hukuki belgeler,

tarafımızca tercüme edilmekte ve yeminli tercüman olarak onaylanmaktadır.